Privacyverklaring

Algemeen
Iedere relatie van Demcon verstrekt bij het netwerken en/of het onderhandelen/aangaan van een overeenkomst met Demcon persoonsgegevens aan Demcon. Daarbij vertegenwoordigt u wellicht het bedrijf waar u werkzaam bent. Sommige van de gegevens die u verstrekt, zijn desondanks aan te merken als persoonsgegevens (bijv. uw zakelijk maar persoonlijk e-mailadres). De persoonsgegevens die Demcon ontvangt, worden vervolgens door haar verwerkt (o.a. opgeslagen, geraadpleegd en bewaard). Deze verwerking is noodzakelijk om met u in contact
te treden en te blijven, overeenkomsten uit te voeren, u op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen binnen Demcon en om u te kunnen uitnodigen voor events die Demcon organiseert.

Gelet op het toenemende volume van gegevensverwerking is het belang en de bewustwording rondom de bescherming van persoonsgegevens gegroeid. Daarom informeert Demcon u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Demcon. Hiervoor is deze privacy verklaring opgesteld.

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle relaties van Demcon (o.a. klant/leverancier/projectpartner/leads).

Verwerkingsverantwoordelijke
Demcon bestaat uit verschillende vennootschappen. De administratie en daarmee ook de verwerking van uw persoonsgegevens is centraal geregeld, waarbij de verwerking plaats kan vinden door medewerkers van verschillende Demcon vennootschappen. Iedere van deze vennootschappen kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Binnen het Demcon concern is één van de vennootschappen aangewezen als hoofdverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Hieronder vindt u de gegevens van deze vennootschap:

DEMCON advanced mechatronics B.V.
Institutenweg 25
7521 PH ENSCHEDE
Tel: 088-115 20 00
Contactpersoon voor de verwerking van uw gegevens: afdeling PR, bereikbaar via privacy@demcon.nl.

Zorgvuldigheid en technische beveiliging
Demcon gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgt voor een goede (technische) beveiliging daarvan. Demcon houdt zich in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften in verband met de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Zo voorkomt Demcon o.a. de verwerking van onnodige persoonsgegevens, is de toegang tot persoonsgegevens beperkt tot een groep medewerkers die uw persoonsgegevens noodzakelijkerwijs moet kunnen verwerken, werkt Demcon alleen met ICT-systemen die uw persoonsgegevens adequaat beschermen en beschikt Demcon over een gedetailleerd beleid en protocol om het lekken van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Persoonsgegevens die verwerkt worden
O.a. de volgende persoonsgegevens van u kunnen door Demcon worden verwerkt:
a. naam, geboortenaam, voornaam en voorletters, geboortedatum/leeftijd, geslacht;
b. contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres;
c. opleiding(s)niveau;
d. bijzondere persoonsgegevens: dieetwensen.

Doeleinden van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt:
a. afwikkeling van overeenkomsten met het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
b. onderhandelingen/afwikkeling van offertes en aanvragen van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
c. uitvoering van projecten en werkzaamheden (inclusief facturatie);
d. uitnodiging voor events, georganiseerd door (o.a.) Demcon;
e. PR/marketing/acquisitie van Demcon;
f. verbetering van de bedrijfsvoering van Demcon.

Verwerking van uw persoonsgegevens buiten deze doeleinden vindt niet plaats.

Duur van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk en/of wettelijk voorgeschreven. De verwerking vindt plaats gedurende de gehele klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie met u of met het bedrijf waarvoor u werkzaam bent.

Indien klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie met u of het bedrijf waarvoor u werkzaam bent, eindigt, bewaart Demcon uw persoonsgegevens gedurende één (1) jaar na de beëindiging van de relatie.

Indien uw persoonsgegevens niet in het kader van een (bestaande) klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie worden verwerkt, bewaart Demcon uw persoonsgegevens gedurende één (1) jaar na het verstrekken van de persoonsgegevens.

Na de genoemde periode worden uw persoonsgegevens door Demcon vernietigd, tenzij u opnieuw toestemming verleent om uw persoonsgegevens te verwerken.

Persoonsgegevens delen met derde partijen
Uw persoonsgegevens worden alleen met medewerkers binnen Demcon gedeeld die uw persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst met u noodzakelijkerwijs dienen te kennen of voor zover het delen noodzakelijk is om met u in contact te kunnen treden. Voor het voeren van een deugdelijke centrale administratie werkt Demcon met verschillende (software) systemen. Demcon heeft met de leverancier van deze systemen overeenkomsten gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Daarnaast werkt de afdeling finance van Demcon nauw samen met accountants. In dat kader kunnen uw persoonsgegevens (o.a. vermeld in/op inkoopopdrachten van klanten, inkoopfacturen, overeenkomsten, betalingsregelingen en diverse andere stukken ter onderbouwing van de cijfers van Demcon) worden gedeeld met accountants. Ook hiervoor heeft Demcon een overeenkomst gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Uw rechten
In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

  • recht op inzage in uw persoonsgegevens die door Demcon worden verwerkt. Daarbij ontvangt u ook een overzicht van derden aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt;
  • recht op rectificatie, indien Demcon bijv. niet de juiste persoonsgegevens verwerkt. Hierbij kan gedacht worden aan de wijziging van uw adresgegevens bij verhuizing;
  • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (recht om vergeten te worden). Dit geldt niet, indien Demcon wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens te bewaren;
  • recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
  • recht om de toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens weer in te trekken;
  • recht op het stellen van vragen dan wel kenbaar maken van opmerkingen/bezwaren bij Demcon en indien dit niet naar tevredenheid verloopt, bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u gebruik wilt maken van (één van) deze rechten, neem dan contact op met afdeling PR. De contactgegevens van deze afdeling zijn onder “verwerkingsverantwoordelijke” vermeld in dit privacy statement.

Toepasselijk recht en wijziging
Op deze privacy verklaring is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Demcon is gerechtigd, deze privacy verklaring eenzijdig te wijzigen indien dit in het kader van bedrijfsbelangen van Demcon of wetswijzigingen noodzakelijk is.

Vragen?
Bij vragen en/of opmerkingen in verband met de inhoud van deze privacy verklaring kunt u contact opnemen met de afdeling PR. De contactgegevens van deze afdeling zijn onder “verwerkingsverantwoordelijke” vermeld in deze privacyverklaring.